• http://www.bhqlgw.com/865861/34601.html
 • http://www.bhqlgw.com/343680/456948.html
 • http://www.bhqlgw.com/867685/583681.html
 • http://www.bhqlgw.com/38179/210916.html
 • http://www.bhqlgw.com/805420/282258.html
 • http://www.bhqlgw.com/808151/723857.html
 • http://www.bhqlgw.com/5878/850268.html
 • http://www.bhqlgw.com/319661/789690.html
 • http://www.bhqlgw.com/312332/549772.html
 • http://www.bhqlgw.com/369905/237460.html
 • http://www.bhqlgw.com/18998/255314.html
 • http://www.bhqlgw.com/560455/192934.html
 • http://www.bhqlgw.com/764107/843297.html
 • http://www.bhqlgw.com/767948/48867.html
 • http://www.bhqlgw.com/90754/849944.html
 • http://www.bhqlgw.com/662399/297592.html
 • http://www.bhqlgw.com/945643/699439.html
 • http://www.bhqlgw.com/71127/866478.html
 • http://www.bhqlgw.com/670726/946850.html
 • http://www.bhqlgw.com/715288/794964.html
 • http://www.bhqlgw.com/783484/668799.html
 • http://www.bhqlgw.com/248/741556.html
 • http://www.bhqlgw.com/676535/75248.html
 • http://www.bhqlgw.com/5501/701638.html
 • http://www.bhqlgw.com/452472/12793.html
 • http://www.bhqlgw.com/563422/556690.html
 • http://www.bhqlgw.com/388730/592529.html
 • http://www.bhqlgw.com/61955/251510.html
 • http://www.bhqlgw.com/643702/60021.html
 • http://www.bhqlgw.com/120978/557691.html
 • http://www.bhqlgw.com/705692/945721.html
 • http://www.bhqlgw.com/497714/93835.html
 • http://www.bhqlgw.com/405425/201338.html
 • http://www.bhqlgw.com/433328/545285.html
 • http://www.bhqlgw.com/816872/90349.html
 • http://www.bhqlgw.com/807988/242340.html
 • http://www.bhqlgw.com/635977/34326.html
 • http://www.bhqlgw.com/300675/934427.html
 • http://www.bhqlgw.com/434937/47756.html
 • http://www.bhqlgw.com/587479/663797.html
 • http://www.bhqlgw.com/931790/8267.html
 • http://www.bhqlgw.com/951616/353323.html
 • http://www.bhqlgw.com/494872/448704.html
 • http://www.bhqlgw.com/709768/472120.html
 • http://www.bhqlgw.com/928179/843422.html
 • http://www.bhqlgw.com/100442/659474.html
 • http://www.bhqlgw.com/874447/664565.html
 • http://www.bhqlgw.com/321985/36451.html
 • http://www.bhqlgw.com/371585/57229.html
 • http://www.bhqlgw.com/418435/300434.html
 • http://www.bhqlgw.com/146133/64287.html
 • http://www.bhqlgw.com/723421/67495.html
 • http://www.bhqlgw.com/846544/84376.html
 • http://www.bhqlgw.com/35732/597850.html
 • http://www.bhqlgw.com/48157/954208.html
 • http://www.bhqlgw.com/513891/947171.html
 • http://www.bhqlgw.com/235324/830123.html
 • http://www.bhqlgw.com/820518/541281.html
 • http://www.bhqlgw.com/620640/696275.html
 • http://www.bhqlgw.com/647828/207946.html
 • http://www.bhqlgw.com/722617/443252.html
 • http://www.bhqlgw.com/875448/504763.html
 • http://www.bhqlgw.com/703598/299752.html
 • http://www.bhqlgw.com/895468/330300.html
 • http://www.bhqlgw.com/202613/830376.html
 • http://www.bhqlgw.com/415113/652267.html
 • http://www.bhqlgw.com/389409/465688.html
 • http://www.bhqlgw.com/683703/759305.html
 • http://www.bhqlgw.com/69211/983365.html
 • http://www.bhqlgw.com/840860/722853.html
 • http://www.bhqlgw.com/861365/45772.html
 • http://www.bhqlgw.com/797459/998971.html
 • http://www.bhqlgw.com/367870/410863.html
 • http://www.bhqlgw.com/3064/865197.html
 • http://www.bhqlgw.com/597262/157610.html
 • http://www.bhqlgw.com/647953/690821.html
 • http://www.bhqlgw.com/467201/740802.html
 • http://www.bhqlgw.com/229535/752528.html
 • http://www.bhqlgw.com/607180/719781.html
 • http://www.bhqlgw.com/966861/687979.html
 • http://www.bhqlgw.com/65632/449153.html
 • http://www.bhqlgw.com/455994/51629.html
 • http://www.bhqlgw.com/109806/865158.html
 • http://www.bhqlgw.com/666331/101518.html
 • http://www.bhqlgw.com/25525/781876.html
 • http://www.bhqlgw.com/424641/503601.html
 • http://www.bhqlgw.com/777350/87149.html
 • http://www.bhqlgw.com/922584/160258.html
 • http://www.bhqlgw.com/69372/145562.html
 • http://www.bhqlgw.com/220598/138269.html
 • http://www.bhqlgw.com/244586/71413.html
 • http://www.bhqlgw.com/943122/661473.html
 • http://www.bhqlgw.com/760458/73135.html
 • http://www.bhqlgw.com/86280/622198.html
 • http://www.bhqlgw.com/968472/173271.html
 • http://www.bhqlgw.com/792937/63892.html
 • http://www.bhqlgw.com/269802/503637.html
 • http://www.bhqlgw.com/678698/915655.html
 • http://www.bhqlgw.com/711215/468655.html
 • http://www.bhqlgw.com/773990/369500.html
 • http://www.bhqlgw.com/931468/685941.html
 • http://www.bhqlgw.com/528890/479677.html
 • http://www.bhqlgw.com/993411/151571.html
 • http://www.bhqlgw.com/994606/62983.html
 • http://www.bhqlgw.com/674891/434407.html
 • http://www.bhqlgw.com/594775/31555.html
 • http://www.bhqlgw.com/568943/483101.html
 • http://www.bhqlgw.com/606110/649780.html
 • http://www.bhqlgw.com/17392/723943.html
 • http://www.bhqlgw.com/489673/801544.html
 • http://www.bhqlgw.com/129862/563464.html
 • http://www.bhqlgw.com/648865/599145.html
 • http://www.bhqlgw.com/38183/278570.html
 • http://www.bhqlgw.com/996858/950335.html
 • http://www.bhqlgw.com/511728/268846.html
 • http://www.bhqlgw.com/779960/33979.html
 • http://www.bhqlgw.com/103368/7334.html
 • http://www.bhqlgw.com/603978/166977.html
 • http://www.bhqlgw.com/788453/187571.html
 • http://www.bhqlgw.com/652192/856793.html
 • http://www.bhqlgw.com/199899/278340.html
 • http://www.bhqlgw.com/626807/186317.html
 • http://www.bhqlgw.com/573629/363264.html
 • http://www.bhqlgw.com/870765/627528.html
 • http://www.bhqlgw.com/887713/80529.html
 • http://www.bhqlgw.com/432452/511967.html
 • http://www.bhqlgw.com/47833/606346.html
 • http://www.bhqlgw.com/345529/460361.html
 • http://www.bhqlgw.com/441372/359615.html
 • http://www.bhqlgw.com/933634/887272.html
 • http://www.bhqlgw.com/349566/944398.html
 • http://www.bhqlgw.com/71796/513930.html
 • http://www.bhqlgw.com/924786/165263.html
 • http://www.bhqlgw.com/455797/889274.html
 • http://www.bhqlgw.com/468366/744714.html
 • http://www.bhqlgw.com/235133/741964.html
 • http://www.bhqlgw.com/790169/547609.html
 • http://www.bhqlgw.com/72572/115762.html
 • http://www.bhqlgw.com/838897/956771.html
 • http://www.bhqlgw.com/231218/113694.html
 • http://www.bhqlgw.com/59599/194966.html
 • http://www.bhqlgw.com/721491/711648.html
 • http://www.bhqlgw.com/911645/310211.html
 • http://www.bhqlgw.com/910161/700762.html
 • http://www.bhqlgw.com/289184/46177.html
 • http://www.bhqlgw.com/304324/738836.html
 • http://www.bhqlgw.com/809152/885947.html
 • http://www.bhqlgw.com/603623/163419.html
 • http://www.bhqlgw.com/670923/749364.html
 • http://www.bhqlgw.com/212715/813944.html
 • http://www.bhqlgw.com/194966/992285.html
 • http://www.bhqlgw.com/578956/496627.html
 • http://www.bhqlgw.com/69569/66482.html
 • http://www.bhqlgw.com/89628/10910.html
 • http://www.bhqlgw.com/956887/430203.html
 • http://www.bhqlgw.com/840896/758889.html
 • http://www.bhqlgw.com/1254/990444.html
 • http://www.bhqlgw.com/652550/93199.html
 • http://www.bhqlgw.com/338644/861995.html
 • http://www.bhqlgw.com/183561/387518.html
 • http://www.bhqlgw.com/551321/699117.html
 • http://www.bhqlgw.com/74610/705409.html
 • http://www.bhqlgw.com/635533/23713.html
 • http://www.bhqlgw.com/961534/754888.html
 • http://www.bhqlgw.com/240743/283217.html
 • http://www.bhqlgw.com/285186/209501.html
 • http://www.bhqlgw.com/245462/449705.html
 • http://www.bhqlgw.com/283983/362263.html
 • http://www.bhqlgw.com/443338/200653.html
 • http://www.bhqlgw.com/80018/754297.html
 • http://www.bhqlgw.com/83553/717257.html
 • http://www.bhqlgw.com/238136/744129.html
 • http://www.bhqlgw.com/185724/622523.html
 • http://www.bhqlgw.com/93430/411115.html
 • http://www.bhqlgw.com/926627/6739.html
 • http://www.bhqlgw.com/77652/195806.html
 • http://www.bhqlgw.com/224569/822437.html
 • http://www.bhqlgw.com/816356/448546.html
 • http://www.bhqlgw.com/515571/627334.html
 • http://www.bhqlgw.com/778354/55863.html
 • http://www.bhqlgw.com/238421/834764.html
 • http://www.bhqlgw.com/892621/161614.html
 • http://www.bhqlgw.com/46241/458589.html
 • http://www.bhqlgw.com/237973/30805.html
 • http://www.bhqlgw.com/41774/192376.html
 • http://www.bhqlgw.com/4767/284149.html
 • http://www.bhqlgw.com/113685/389487.html
 • http://www.bhqlgw.com/2338/200939.html
 • http://www.bhqlgw.com/410269/528110.html
 • http://www.bhqlgw.com/578995/929153.html
 • http://www.bhqlgw.com/79041/422195.html
 • http://www.bhqlgw.com/693716/489712.html
 • http://www.bhqlgw.com/781676/857952.html
 • http://www.bhqlgw.com/771311/528859.html
 • http://www.bhqlgw.com/13743/769578.html
 • http://www.bhqlgw.com/204299/161775.html
 • http://www.bhqlgw.com/567978/38294.html
 • http://www.bhqlgw.com/910963/828443.html
 • http://www.bhqlgw.com/899439/784238.html
 • http://www.bhqlgw.com/61114/140110.html
 •       现在时刻: | | | | |
  网站公告
      上海乾欣模具有限公司是一家拥有(五轴连动加工中心)电线电缆模具的企业,集挤出模具研发、制造及调试为一体。
      本公司始办于1997年,座落在繁华的黄浦江畔,多年孜孜不倦的追求,现已成为拥有异型模具、管材模具和电线电缆模具综合技术的公司。公司一直以“创新为理念,服务客户为宗旨”良好的品质和完善的售后服务,成为众多企业多年来一直合作的重要原因。借此公司总经理率全体员工向一直关心和支持我公司的业内外人士表示衷心感谢,愿和新老客户在竞争日益激烈的环境下,精诚合作,共同发展,赢得辉煌明天!
  联系我们
  名称:上海乾欣模具有限公司
  地址:上海奉贤区西渡沿浦西路278号
  联系人:樊立敏(厂长)
  电话:021-37526463
              021-37526462
  手机:13918361528
  邮编:201401
  邮箱:sjtufyj@yahoo.com.cn
  网址:www.shqianxin.com
  公司简介
      上海乾欣模具有限公司是一家拥有(五轴连动加工中心)电线电缆模具的企业,集挤出模具研发、制造及调试为一体。
      本公司始办于1997年,座落在繁华的黄浦江畔,多年孜孜不倦的追求,现已成为拥有异型模具、管材模具和电线电缆模具综合技术的公司。公司一直以“创新为理念,服务客户为宗旨”良好的品质和完善的售后服务,成为众多企业多年来一直合作的重要原因。借此公司总经理率全体员工向一直关心和支持我公司的业内外人士表示衷心感谢,愿和新老客户在竞争日益激烈的环境下,精诚合作,共同发展,赢得辉煌明天!
      本公司为了广大新老客户在作业中提高更好的效益,更高的质量。在这个基础上我们以多年对电梯电缆免调扁机头(荣获中国专利技术)、无分流器机头(荣获中国专利技术)、管材产品、塑料产品的了解。从普通的“简易机头”、“免调机头”,研发出一套在塑料挤出行业省工、省时、省料的产品:“免调和调偏二用机头”模具。从小型的45挤塑机一直到120、150挤塑机都可使用,它的结构简单,调换模具方便,换料、换色比较快,为了使在正常作业中换不同规格的产品模具后,更快的进行作业,我们采用了“全免调机头”定型模的原理,在第一次调试好后不用在调偏心。这样就给企业带来了省工,省时,省料的效益,也是一些老客户对公司产品一直观顾的原因之一;“免调和调偏二用机头”是“简易的可调机头”和“全免调机头”的综合形模具,也就是我们在全免调的加工工艺上附加了可调的性能,它可以当作简易的土机头使用。但它只是起备用作用。(就是在正常生产过程中偶尔由于各种原因,发现挤出产品有偏心情况,如铜丝公差太大或模具损耗太多等,都可以立刻调试,不会影响正常的生产。)如“全免调头”在作业中发生这种情况想立刻调试,这一动作是没办法进行操作的,最后只能停机、停产。为了更多的挤塑行业对我们产品的认同,我们在售前上门讲解、安装、调试,售后这一方面做出了:1包退(3天内)、2包换(7天内)、3包修的服务(1年内)。
      欢迎新老客户来电咨询,来图来样加工,我们会以最真诚的服务给您最满意的产品!
  产品展示
  Corpyright 2013 上海乾欣模具有限公司  技术支持:企炬管理入口
  我去彩票站提款是彩中最气包含,超级时时彩,分分时时彩,分分六合彩,一分时时彩,一分快三,一分赛车,三分快3,五分快3,三分赛车,五分赛车,一分六合彩,三分六合彩,五分六合彩,极速六合彩,三分时时彩,五分时时彩,极速快3,腾讯分分彩,QQ分分彩,极速分分彩,大发PK10,大发快3,大发时时彩,大发六合彩,UU快3,一分彩,一分快3,十分六合彩,三分彩,五分彩,幸运快3,百盈快3,幸运时时彩,幸运PK10,分分PK10,一分PK10,三分PK10,五分PK10,大发一分彩,大发一分时时彩,大发一分PK10,大发一分六合彩,分分PK拾,分分快三,分分28,极速3D,分分11选5,三分PK拾,三分28,五分PK拾,五分28,二分快3,百盈时时彩,二分PK拾,
  <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>